به نام آفریننده ایران زیبا

نمونه آزمون عملکردی درس جغرافیا یایه ی چهارم ابتدایی

نام ونام خانوادگی: .........................               درس جغرافیا                   کلاس چهارم                نحوه ی فعالیت: گروهی

نوع آزمون : عملکردی                                           تاریخ اجرا:                                     مکان اجرا: سالن مدرسه

..................................................................................................................................................................................................

دستور کار: فرزندانم: با اتفاده از وسایلی مانند : کاغذ رنگی مناسب، چسب و قیچی که در اختیار دارید ابتدا روی برگه

نقشه ی ایران را رسم کرده و با توجه به مطالبی که در درس هشتم جغرافیا در مورد نواحی آب و هوایی ایران خوانده اید ، سه ناحیه  را با  رنگ مناسب همان ناحیه (با استفاده از کاغذ رنگی) در روی نقشه ای که کشیده اید ، مشخص کنید.

نظر آموزگار پس از پایان فعالیت:

معیار

مقیاس

1-    بتوانند نشه ی ایران را تا اندازه ای صحیح بکشند.

در حد انتظار

نزدیک به حد انتظار

احتیاج به تلاش بیشتر

2-      حدود نواحی آب وهوایی را روی نقشه مشخص کنند

 

 

 

3-      برای نشان دادن هر ناحیه روی نقشه از رنگ مناسب استفاده کنند.

 

 

 

4-    در کار گروهی شرکت فعالانه داشته باشند.

 

 

 

5-    نظافت را رعایت کرده وکار خود را تمیز ودرست انجام دهند.

 

 

 

6-    کار را به موقع تحویل دهند.

 

 

 

توضیح هر مقیاس:

در حد انتظار : کار را صحیح و تمیز وبه موقع انجام داده و با یکدیگر همکاری داشته باشند.

نزدیک به حد انتظار: کار را صحیح انجام داده و با یکدیگر همکاری کنند.

احتیاج به تلاش بیشتر: تا حدودی بتوانند کار را انجام دهند.

کاری از خانم شهناز سراجی آموزگار پایه ی چهارم و عضو کمیسیون ارزشیابی ابتدایی  

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 17:59  توسط   |