باسمه تعالی

سؤالات امتحانی دوره آموزشی قرآن سوم ابتدایی مرداد89

 

1-    مهمترین هدف در برنامه ارتقاء آموزش قرآن در پایه سوم ابتدایی چیست؟

الف) توانایی روخوانی آیات قرآن بارسم الخط آموزشی                                 ب) توانایی روان خوانی آیات قرآن بارسم الخط آموزشی

ج) توانایی روخوانی آیات وعبارات قرآنی کتاب درسی                                  د) توانایی روان خوانی آیات وعبارات قرآنی کتاب درسی

2-    کدام یک از اجزاء آموزش قرآن در 33 روز پیاپی (فصل دوم کتاب) نیست؟

الف) خواندن قرآن از روی مصحف کامل                               ب) یادآوری قواعد اصلی روخوانی قرآن

ج) آموزش قواعد اصلی روخوانی قرآن                                  د) خواندن روزانه عبارات و آیات قرآنی

3-    مهمترین تأثیر لوحه ی آموزشی در فرآیند یاددهی- یادگیری روخوانی قرآن چیست؟

الف) تقویت مهارت روان خوانی قرآن کریم                          ب) تقویت انگیزه در آموزش قرآن کریم

ج) توانایی شمرده خوانی آیات قرآن کریم                             د) دقت در صحیح خواندن علائم و حرکات عبارات قرآن

4-    کدام گزینه در مورد برنامه جدید آموزش قرآن پایه سوم ابتدایی صحیح است؟

الف) عبارات واذکار نماز در مهرماه هر روز به مدت 15 دقیقه

ب) روخوانی قرآن از ابتدای آبان ماه به مدت 33 روز پیاپی و هر روز به مدت یک ساعت آموزش داده می شود.

ج) روان خوانی قرآن از اواسط آذر ماه تاپایان سال تحصیلی به میزان یک ساعت در هفته آموزش داده می شود.

د) روان خوانی قرآن ، پیام ها و برخی از داستانهای قرآنی از اواسط آذرماه تا پایان سال تحصیلی به میزان یک ساعت در هفته آموزش داده می شود.  

5-    هنگام اشاره به کدام یک از موارد زیر، دست حرکت می کند؟

الف) اشاره به صدای کوتاه               ب) اشاره به علامت سکون              ج) اشاره به علامت تنوین              د) اشاره به الف کوچک

 

6-    کدام یک در مورد آموزش عبارات و اذکار نماز صحیح است؟

الف ) خواندن صحیح و حفظ آنها تا آخر مهرماه ضروری است. 

ب) خواندن صحیح و حفظ آن همراه با ترجمه تا پایان سال تحصیلی باید انجام شود.

ج) یادگیری عبارات و اذکار نماز ازآغاز تا پایان سال تحصیلی تداوم دارد.

د) یادگیری عبارات و اذکار نماز علاوه بر مهر ماه از اواسط آذر ماه تا پایان سال تحصیلی تداوم دارد.

7-    استفاده از نوار آموزشی در کدام یک از فصول کتاب آموزش قرآن سوم ابتدایی توصیه می شود.

الف) فصل اول                  ب) فصل دوم                       ج) فصل سوم                   د) همه ی فصول

8-    کدام عبارت درباره اشاره به بخش های هرکلمه نادرست است ؟

الف) دربخش دارای مصوت کوتاه ، به حرکت کوتاه اشاره می شود.                           

ب)   دربخش دارای سکون ، از حرکت به علامت سکون اشاره می شود.

ج) در بخش دارای مصوت بلند، به حرکت بلند اشاره می شود.                                             د) در بخش دارای تنوین ، به تنوین اشاره می شود.

9-    در چه هنگام بهتر است آموزگار با کمی مکث، بخش بعدی را اشاره کند تا دانش آموزان بخوانند؟

الف) حرفی که تنوین دارد          ب) حرفی که تشدید دارد                                                  ج) در حرکات بلند                   د) در کلماتی مانند هدیً و سدیً

10-       در رفع اشکال روخوانی دانش آموزان، اولین گام کدام است؟

الف) فقط معلم حق اصلاح دارد.                                                                                        ب) دانش آموزان با اجازه معلم اشکال رفع می کنند.

ج) با هدایت و راهنمایی معلم، خود دانش آموز اشکال خویش را رفع می کند.                      د) معلم از دانش آموز دیگری می خواهد که صحیح آن کلمه را بخواند.

11-       اگر دانش آموزی به حفظ آیات ویا سوره های قرآن علاقه نشان داد، ......

الف) آموزگار می گوید حفظ آیات قرآن لزومی ندارد.                                                            ب) آموزگار اورابه این کار تشویق می کند.

ج) آموزگار اورا از این کار برحذر می دارد.                                                                            د) این کار با اطلاع و رضایت والدین اشکال ندارد.

12-       پخش اذکار نماز از نوار آموزشی چه موقع باید صورت گیرد؟

الف) پس از آموزش روخوانی اذکار نماز                                 ب) ابتدای جلسه ی درس

ج) در پایان هر جلسه ی درس                                    د) در اواسط جلسه ی آموزش نماز      

 

13-کدام یک از گزینه های زیر موجب تقویت مهارت دانش آموزان در خواندن قرآن کریم می شود؟

الف)توجه و دقت در کلاس درس                                ب)استفاده از نوار آموزشی در کلاس درس

ج)آموزش قرآن در ساعت اول هرروز                             د)تمرین روزانه ی خواندن  قرآن در خانه

14-عبارت قرآنی ذیل به ترتیب با چند اشاره ی ثابت و چند اشاره ی متحرک خوانده می شود؟

وَ اللهُ یَدعواِلی دار ِ السَّلامِِِ ِ

الف)6و6                      ب)4و8                      ج)5و7                      د)7و5

15-کدام یک ،مراحل و ترتیبِ صحیح تدریس روخوانی قرآن(فصل دوم کتاب)است؟ نصب  لوحه ،.....

الف)اشاره معلم به بخش های کلمات و بخش خوانی دانش آموزان به صورت دسته جمعی ، شمرده خوانی دانش آموزان به صورت انفرادی از روی کتاب ،بیان ساده قاعده مربوط

      ب)بیان ساده قاعده مربوط ، اشاره معلم به بخش های کلمات و بخش خوانی دانش آموزان ابتدا به صورت انفرادی و سپس به صورت دسته جمعی ، شمرده

خوانی دانش آموزان به صورت  دسته جمعی وانفرادی از روی کتاب

     ج)بیان ساده قاعده مربوط ، اشاره معلم به بخش خوانی دانش آموزان به صورت دسته جمعی ، شمرده خوانی دانش آموزان به صورت انفرادی از روی کتاب

     د)اشاره معلم به بخش های کلمات و بخش خوانی دانش آموزان ابتدا به صورت انفرادی وسپس به صورت دسته جمعی ، شمرده خوانی دانش آموزان به صورت دسته جمعی و انفرادی از روی کتاب، بیان ساده قاعده مربوط

 

16-در چه قسمتی هایی از کتاب آموزش قرآن ، دانش آموزان در گروه های 2یا 3نفره آیات درس را پیش خوانی می کنند؟

الف)فصل دوم           ب)بخشی از فصل دوم           ج)فصل سوم          د)فصل سوم و بخشی از فصل دوم

17-روش صحیح آموزش پیام های قرآنی چیست؟

الف)در گروه های دو یا سه نفره با استفاده از تصاویر کتاب گفت و گو و مشورت می شود.

ب)آیه را آموزگار می خواند و شرح و توضیح می دهد.

ج)یکی از دانش آموزان داوطلب آیه را می خواند و نظرخود را می گوید.

د)عبارت پیام قرآنی خوانده و ترجمه ی آن حفظ می شود.

18-کدام گزینه ، مناسب ترین شیوه خواندن کلمات توسط دانش آموزان است؟

الف)مرور بخش های یک کلمه در ذهن و سپس خواندن کامل آن کلمه.

ب)خواندن هر بخش از کلمه با دیدن همان بخش

ج)خواندن هر بخش از کلمه با دیدن همان بخش و سپس خواندن کلمه یک جا

د)مرور بخش های یک کلمه در ذهن ، خواندن کلمه به صورت بخش بخش و سپس خواندن کلمه یک جا

 

19-کدام یک در مورد ارزش یابی پایانی آموزش قرآن سوم ابتدایی صحیح است؟

الف)حفظ اذکار نماز ،روخوانی عبارات قرآنی کتاب درسی ، پیام قرآنی

ب)حفظ اذکار نماز ، روخوانی  عبارات قرآنی فصل دوم ، پیام قرآنی

ج)روخوانی عبارات قرآنی کتاب درسی ، پیام قرآنی

د)روان خوانی عبارات فصل دوم و روخوانی عبارات قرآنی فصل سوم کتاب درسی ، پیام قرآنی

20-در مورد شیوه کسر نمره در ارزشیابی پایانی کدام یک نادرست است؟

الف)برای هر کلمه ی غلط خوانده شده ، نیم نمره کسر می شود. 

ب)در صورت تصحیح اشتباه توسط خود دانش آموز نمره کسر نمی شود.

ج)در صورت تصحیح اشتباه پس از تذکر معلم 25/0نمره کسر می شود.

د)در صورت وجود مکث زیاد و برگشت ، حداکثر 2نمره کسر می شود.

 

ردیف الف ب ج د
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰

همکاران محترم پس از پاسخگویی به سوالات آن را به کارشناسی آموزش ابتدایی اداره آموزش وپرورش تحویل دهید .

                                             با تشکر وخسته نباشید کمیسیون ارزشیابی منطقه میمه

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم شهریور 1389ساعت 22:14  توسط   |